1. Artikel: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Fitnessloods, ter zake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.
Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.
De onderhavige voorwaarden gelden ook ten gunste van derden, door wie wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.


2. Artikel: Offertes
De offertes, prijscouranten, prijzen en voorraadopgaven van Fitnessloods zijn immer geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten, technische opgaven en dergelijke in prospectie den dergelijke zijn immer geheel vrijblijvend en binden ons niet.
Toezending van aanbiedingen en/of brochures en/of modellenen/of prijslijsten en dergelijk verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Niet levering, c.q. niet-acceptatie van een order wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht. Voorgenoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijden ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen zij niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden behoudens voor zover dit in het kader van normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.


3. Artikel: Overeenkomst
Opdrachten gelden eerst als door Fitnessloods aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend
Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling- en als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.


4. Artikel: Prijzen
Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van Fitnessloods onder voorbehoud van prijswijziging.
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk onderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn en of andere opslagplaats;

exclusief BTW, invoerrechten, heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, rechten en andere belastingen.
In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en onverlet latend het recht van de wederpartij de overeenkomst op deze grond te ontbinden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

 
5. Artikel: Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Fitnessloods aangewezen bank- of girorekening, voor de dag van levering. De op onze bank- of girorekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
in gevallen dat de wederpartij:
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd.
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
- enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van het bedrijf, is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der vorengenoemde omstandigheden, in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.


6. Artikel: Rente en kosten
Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Fitnessloods gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend
Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat wij zijn gehouden aan te tonen dat wij deze kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.


7. Artikel: Levering
Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Fitnessloods is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor laattijdige levering.
Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, vertraging van de levering van de grondstoffen die nodig zijn om het product te produceren, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen dienen door wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld (te) worden. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen acht dagen na levering aan ons te worden gemeld.
Wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de werking van het goed en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.
De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien wij een vooruitbetaling hebben bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop de vooruitbetaling door ons is ontvangen.
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats verlaten.
Geleverde producten worden nimmer teruggenomen of geruild.
Voor levering tot aan de deur word standaard €70,- gerekend.
Voor installatie word €45,- gerekend per uur per persoon, altijd minimaal 2 personen gerekend vanaf Tilburg.(heen en terug) 


8. Artikel: Transport en risico
De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen andere aanwijzing door de wederpartij aan Fitnessloods is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Indien er een getekende ontvangstbevestiging is ontvangen door Fitnessloods door een aangestelde persoon van de wederpartij of de wederpartij zelf is de zending volledig afgeleverd aan de wederpartij.
Transportkosten heen en terug bij retourneren of voor reparatie zijn altijd voor de klant.


9. Artikel: Reclames
Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk bij Fitnessloods te zijn ingediend met vermelding van onze pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, dan wel de verrichte werkzaamheden terstond nadat de werkzaamheden zijn beëindigd te controleren.

Betreft de reclames gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.
Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat wederpartij of derde iets aan het goed heeft veranderd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van ons is geschied.
De kwaliteit van goederen en daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of materialen gelden. Geringe , gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
slechts indoen en voor zover de reclame door ons gegrond bevonden wordt zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.
Slechts indien en voor zover de reclame door ons gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichtingen en andere verplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame afgewikkeld is.


10. Artikel: Garantie
Op onze tweedehandse apparaten zit 3 maanden garantie op de werking van het apparaat en op de gereviseerde apparaten zit 6 maanden garantie op de werking van het apparaat. Op onze nieuwe machines zit 1 jaar volledige garantie.
Voor garantie van aankopen tot €2000,- ex btw vragen wij €70,- voorrij kosten. Wanneer u het apparaat zelf bij ons aanbied komen deze kosten te vervallen.
Onze garantie geldt niet indien:
De fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
De wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijnen wijzigingen aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
De wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.
Alle garanties die door Fitnessloods worden verstrekt, zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Deze garanties zijn uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke koper van het product en kunnen niet worden overgedragen aan derden.
Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening, tot aan het moment van het bereiken van de einddatum van de garantieperiode, fouten herstellen of, zulks te onzer uitsluitende beoordeling, het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Wij zijn nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebreke gebleken goederen te boven gaan. Indien wij ter voldoening aan onze garantieplicht vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) goederen ons eigendom.


11. Artikel: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de goederen gaat eerst over op wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van Fitnessloods als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van ons aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede voor enig tekortschieten in de nakoming van zodanige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden zullen wij het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.


12. Artikel: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Fitnessloods en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking, of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie,oproer,brand, transport moeilijkheden, externe weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waardoor in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichtingen jegens wederpartij niet meer kunnen nakomen en alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.
In geval van niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval van de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.
Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.


13. Artikel: Aansprakelijkheid
Behoudens de aansprakelijkheid van Fitnessloods krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 genoemde garantieverplichting. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijke geleden schade van welke aard dan ook direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde goederen, terwijl wij evenmin de verplichting hebben gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim door derden die door ons zijn belast met levering van materialen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van fouten of verzuim tijdens het leveren van materialen.
Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van door ons geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct gevolg zijn van een grote nalatigheid van de kant van ons en wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.


14. Artikel: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fitnessloods en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.


15. Artikel: Geschillen
Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het vestigingsgebied van Fitnessloods bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan, tenzij de wederpartij binnen één maand, nadat wij ons schriftelijk jegens wederpartij op beding hebben beroepen, schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter plaats te laten vinden.


16. Artikel: Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling
Fitnessloods is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn is niet mogelijk.
Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Fitnessloods voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
Bij bestelling vragen wij 50% reserveringskosten, zodat het product gereserveerd kan worden voor de bestelling/productie/zekerheid voor afname. Bij annulering worden de 50% reserveringskosten omgezet in annuleringskosten. Gepersonaliseerde machines kunnen niet geannuleerd worden.
Bij het retourneren van 2e hands goederen krijgt u een tegoedbon.
Op gepersonaliseerde machines zit geen herroepingsrecht.
Er is ten alle tijden de mogelijkheid om de machines voor aanschaf te bekijken en testen, wanneer u hier niet voor kiest vervalt het herroepingsrecht.