Op deze pagina vindt u de disclaimer van Fitnessloods, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fitnessloods. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

1. Copyright
Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Fitnessloods. Het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker van Fitnessloods zich stilzwijgend akkoord verklaart.

2. Aansprakelijkheid
Fitnessloods is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen of genomen worden op basis van de op deze site verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze site.

3. Extern
De linken naar andere websites, die interessant zijn voor de gebruiker, zijn puur informatief. Fitnessloods is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Fitnessloods behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde eenzijdig aan te passen